INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ  FUNDACJĘ „CLEVER”.

 

Administrator, dane kontaktowe Fundacja „CLEVER”, ul. Armii Krajowej 35A, 58-302 Wałbrzych, kontakt:

1)     na adres poczty elektronicznej: sekretariat@szkolaclever.pl

2)     telefonicznie: 74 84 258 26.

prowadząca w ramach swojej działalności:

a)     Szkoła Podstawowa Fundacji „CLEVER”

b)     Przedszkole Fundacji „CLEVER”

c)     Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Fundacji „CLEVER”

d)     Szkoła Muzyczne Fundacji „CLEVER”

Inspektor Ochrony Danych            W Fundacji „CLEVER” został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@szkolaclever.pl
Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych Dane będą przetwarzane przez Fundację „CLEVER” w celach:

1)     realizacja i zarządzanie kontaktami z podopiecznymi i ich rodzicami lub opiekunami prawnymi; komunikacja w sprawach dotyczących podopiecznych; przesyłanie newsletterów o naszych usługach; Dane wrażliwe, w tym dotyczące zdrowia, mogą być przetwarzane: w celu realizacji zadań danej placówki, włączając w to cele ustawowe, statutowe lub realizację odpłatnej działalności statutowej Fundacji CLEVER, profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: wykonania usługi, realizacji umowy lub działań podjętych przed jej zawarciem; uprawnionej działalności Fundacji CLEVER i w związku z realizacją praw i obowiązków nałożonych na Fundację CLEVER zgodnie z obowiązującymi przepisami; zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi (obowiązki podatkowe, rachunkowe itp.) włącznie z obowiązkiem ujawnienia danych podmiotom, które są do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne :

Art. 9 ust. 1 lit. d) i h) RODO przewidujący przetwarzanie danych wrażliwych, w tym dotyczących stanu zdrowia w ramach uprawnionej działalności Fundacji CLEVER prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń – w odniesieniu do członków, byłych członków lub osób utrzymujących z Fundacją CLEVER stałe kontakty w związku z jej celami, jak również gdy jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej i diagnozy medycznej;

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw.: przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, przepisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO: Jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o zgodę, osoba, której dane dotyczą, rodzic lub opiekun prawny ma prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, w szczególności dotyczy to zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie lub publikowanie wizerunku na naszej stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych np. profilu Fundacji CLEVER lub danej placówki na Facebooku;

Art. 6 ust. 1 lit b) RODO: na podstawie zawartej umowy z rodzicami lub opiekunami prawnymi podopiecznych w celu niezbędnym do jej wykonania lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia, co obejmuje również korzystnie z odpłatnej działalności statutowej Fundacji CLEVER chociażby bez pisemnej umowy;

Art. 6 ust. 1 lit f) RODO: na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub też interesów stron trzecich. Przetwarzając osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich, będziemy podejmować właściwe działania by zabezpieczyć osoby, których dane dotyczą przed możliwymi szkodami. Nasze uzasadnione interesy mogą obejmować, na przykład, cele związane z komunikacją i korespondencją, zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznych na terenie naszych Placówek np. poprzez system monitoringu.

Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi (np. Prawo oświatowe) i podatkowymi (np. ustawa o rachunkowości) oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

1)     Bankom;

2)     Operatorom pocztowym;

3)     Firmom informatycznym.

4)     Dane osobowe będą ujawniane innym odbiorcom w związku z umieszczeniem zdjęć w sieci Internet w szczególności dla Facebook Ireland Ltd.

Prawa osoby, której dane  dotyczą Osoby, których dane osobowe przetwarza Fundacja mają prawo do:

1)     dostępu do swoich danych osobowych

2)     żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

3)     żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

4)     żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Fundacja nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;

5)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;

6)     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich

 

Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd., którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Skip to content